Winkelwagen
Sluit
Product name
€0
-
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
+
Overzicht
subtotaal
€0
Wrap it up!

The legal guidepost

Waar ben je naar op zoek?

Algemene voorwaarden

1. Bedrijf

1.1. Branderr is een merk van Branderr B.V., geregistreerd en gevestigd aan de Cort van der Lindenlaan 61, Enschede, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77857240, hierna „Branderr” genoemd. Het is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Op verzoek wordt een uitsplitsing van de bedrijfsstructuur en het management verstrekt.

1.2. Branderr (inclusief haar directeuren en/of medewerkers) is gespecialiseerd in de productie en handel (met name de detailhandel) van decoratieve sfeerverwarming en -verlichting, en/of aanverwante opdrachten in brede zin. De contractpartij en/of klant wordt in deze algemene voorwaarden 'klant' genoemd.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Branderr worden gesloten, met inbegrip van bestellingen, aanvragen, bestellingen en aanbiedingen die aan Branderr worden gedaan, inclusief eventuele vervolgbestellingen of gewijzigde of aanvullende bestellingen, met uitzondering van eventuele andere voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van personen die voor Branderr werken, zowel binnen als buiten de organisatie.

2.3. Branderr behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, en eventuele wijzigingen zullen aan de klant worden meegedeeld.

2.4. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en vervangen eventuele eerder gebruikte versies.

3. Sluiting van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke bevestiging door Branderr. De informatie in deze (bestel) bevestiging (inclusief grootte, prijzen, hoeveelheden) is bepalend voor het bepalen van de inhoud van de overeenkomst en de daaropvolgende (deel) leveringen.

3.2. Offertes, (prijs) aanbiedingen, advertenties, brochures of verklaringen op de website van Branderr geven een indicatie van de diensten, leveringen of prijzen van Branderr. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend totdat een schriftelijke bevestiging zoals vermeld in 3.1 heeft plaatsgevonden.

3.3. Afwijkingen, fouten, calculatie-, schrijf- en/of typefouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen, publicaties, brochures, orderbevestigingen, facturen en andere beschrijvingen van Branderr binden Branderr niet. Hetzelfde geldt voor afwijkingen van getoonde of verstrekte (voorbeeld) modellen of tekeningen, met uitzondering van afwijkingen voor zover redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de klant deze aanvaardt en ontbinding gerechtvaardigd is.

4. Prijzen

4.1. De door Branderr genoemde prijzen zijn inclusief btw, verwijderingsbijdrage, verpakking en eventuele andere kosten, tenzij anders overeengekomen of schriftelijk vermeld.

4.2. Branderr is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na het sluiten van de overeenkomst, veroorzaakt door kostenverhogende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, een stijging of invoering van (inter) nationale belasting (en) of heffing (en), of valutawijzigingen met betrekking tot de overeengekomen (deel) levering (en). Prijsverhogingen zoals hier vermeld zijn uitgesloten als grond voor de klant om de overeenkomst te ontbinden.

5. Transport en bezorging

5.1. Leveringen van goederen met een orderbedrag van meer dan €199 worden gratis bij de klant thuis bezorgd, tenzij anders overeengekomen. De levering van andere goederen vindt plaats af magazijn. De kosten en het risico van transport zijn voor rekening van de klant. COD-kosten zijn altijd voor rekening van de klant.

5.2. De klant draagt het risico voor directe of indirecte schade die tijdens het transport aan goederen kan ontstaan en eventuele kosten als gevolg van het niet kunnen leveren of weigeren van een levering.

6. Levertijden

6.1. Elke overeengekomen levertijd is indicatief en de klant kan er geen rechten aan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

6.2. De aansprakelijkheid van Branderr voor eventuele schade als gevolg van niet-levering, vertraagde levering of onvolledige levering is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. (Gedeeltelijke) leveringen en afroepovereenkomsten

7.1. In geval van overeengekomen afroepleveringen of indien in de overeenkomst een termijn is gesteld voor de afname van de goederen, is de klant verplicht de goederen te betalen en in ontvangst te nemen vóór het verstrijken van die termijn. Als er geen termijn is gesteld voor de afroep, heeft Branderr het recht om, 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst, het restant van de bestelling te leveren zonder een afroep.

7.2. Na het verstrijken van de in 7.1 genoemde termijn is de klant verplicht om op eerste verzoek van Branderr het verschuldigde bedrag te betalen voor alle nog niet genomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.

8. Ontvangst van goederen en klachten

8.1. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de klant vindt er een risicoverschuiving naar de klant plaats.

8.2. Na ontvangst van de goederen moet de klant binnen 24 uur een inspectie uitvoeren op mogelijke schade. Eventuele geconstateerde gebreken moeten binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Branderr worden gemeld, met behoud van goederen en verpakking, op straffe van verval van rechten.

8.3. Als schade aan de goederen bij ontvangst gemakkelijk merkbaar is, bijvoorbeeld als de (buiten) verpakking beschadigd is, moet de klant dit ook melden op de leveringsbon voordat hij tekent voor bevestiging of ontvangst en de goederen en verpakking bewaren, op straffe van verval van rechten.

8.4. Gebreken die na levering worden ontdekt, moeten binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Branderr worden gemeld, met behoud van de goederen, op straffe van verval van rechten.

8.5. Afhankelijk van de aard en omvang van de goederen en schade, beslist Branderr over (bijvoorbeeld) aanvullende levering, vervanging, reparatie of retournering. De klant moet Branderr daartoe in de gelegenheid stellen, op straffe van verval van rechten.

8.6. Klachten geven de klant geen recht op korting, compensatie of opschorting.

9. Betaling en wanbetaling

9.1. Branderr kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling vragen alvorens over te gaan tot (gedeeltelijke) levering.

9.2. Facturen met betrekking tot overeengekomen betalingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder dat de klant een beroep doet op enige korting, opschorting of verrekening. In geval van wanbetaling heeft Branderr zonder nadere ingebrekestelling het recht om zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten of te verrekenen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die de klant daardoor zou kunnen lijden.

9.3. In geval van wanbetaling is Branderr gerechtigd de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, verhoogd met buitengerechtelijke kosten van 15% van de overeengekomen brutoprijzen, met een minimum van €250 per onbetaalde factuur.

9.4. Indien de klant betalingsverplichtingen van welke aard dan ook niet nakomt, komen alle redelijke kosten die zijn gemaakt om voldoening te verkrijgen, zowel in als buiten rechte, inclusief incassokosten in de breedste zin van het woord, voor rekening van de klant.

10. Eigendomsvoorbehoud en waardepapieren

10.1. Branderr bedingt een eigendomsvoorbehoud totdat alle vorderingen zijn afgehandeld, ongeacht de aard, samenstelling of oorsprong van de vordering. Het is de klant niet toegestaan de door Branderr geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren of anderszins rechten te verlenen aan derden met betrekking tot die goederen.

10,2. In de normale bedrijfsuitoefening geldt een uitzondering voor een verkoop op krediet. In dat geval is de klant verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Claims die voortvloeien uit klanten of kopers van de klant mogen niet worden overgedragen en/of verpand zonder schriftelijke toestemming van Branderr.

10.3. De klant is verplicht Branderr onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden aanspraak maken op het eigendomsvoorbehoud of andere rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Branderr is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder indirecte schade, gevolgschade of winstderving, tenzij veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Branderr.

11.2. Elke aansprakelijkheid van Branderr is altijd beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, of, indien geen betaling plaatsvindt, de factuurwaarde van de betreffende (deel) levering.

11.3. Branderr is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de klant is verstrekt.

11.4. Branderr is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten van haar ondergeschikten, zowel binnen als buiten de organisatie, noch voor schade als gevolg van het gebruik van goederen en/of diensten geleverd door Branderr.

12. Overmacht

12,1. In geval van overmacht is Branderr gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, of, indien de overmacht langer dan 2 maanden aanhoudt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12,2. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, oorlog, oorlogsdreiging, rellen, terreurdaden, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsonderbrekingen, verkeersstoringen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, import-/exportbeperkingen en defecten aan machines, evenals verstoringen in de normale bedrijfsvoering bij Branderr of haar leveranciers.

12,3. Indien Branderr ten tijde van overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het nagekomen of na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren, en is de klant verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

13. Ontbinding

13,1. Indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet voldoende of niet tijdig nakomt, of indien er een redelijke vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stopzetting of liquidatie van het bedrijf van de klant, is Branderr gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of haar verplichtingen jegens de klant, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

13,2. Alle vorderingen die Branderr op de klant heeft of zal hebben, zijn onmiddellijk opeisbaar.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Branderr en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen Branderr en de klant, inclusief die welke door slechts één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Branderr haar statutaire zetel heeft, tenzij dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Check out our collection

Producten 12
3 collections
Bringing the magic of fire